• Dobry staż na start

     • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0080/19.

      Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 40 uczniów (25K, 15M) oraz doskonalenie umiejętności 3 nauczycieli (2K,1M) z Technikum im. W. Grabskiego w Odonowie oraz doposażenie szkoły poprzez realizację:

      •    kursów zawodowych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy dla 100% uczniów w projekcie,
      •    warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej dla 100% uczniów w projekcie,
      •    staży u pracodawców dla 100%uczniów

                      w projekcie,

      •    szkolenie zawodowe dla 3 nauczycieli,
      •    pracowni zawodowych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia praktycznego

      Projekt realizowany w Odonowie w okresie: 01.10.2020r. – 31.08.2021r.
      Wartość projektu: 363 055,00 zł
      Wkład Funduszy Europejskich: 344 655,00 zł

     • Kwalifikacje+staż=nowe możliwości

     • Projekt „Kwalifikacje +staż = nowe możliwości” realizowany dla uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach w okresie: 1 X 2018 - 31 VIII 2020 r.

      Celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim:

      • Technikum nr 2 w ZSE w Skarżysku - Kamiennej
      • Technikum im. W Grabskiego w ZSZ w Odonowie
      • Technikum nr 2 w ZSP Nr 3 we Włoszczowie

      Projektem zostało objętych 47 uczniów i 3 nauczycieli Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie

      W ramach projektu zrealizowane zostały:

      1. Płatne staże zawodowe dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie.
      2. Dodatkowe szkolenia dla wszystkich uczestników, prowadzące do rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, realizowane w ramach rozwoju współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
      3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla rynku pracy dla wszystkich uczniów w projekcie.
      4. Doposażenie pracowni zawodu w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, poprawiające jakość kształcenia praktycznego (laptopy z systemem operacyjnym, drukarka 3D, oprogramowanie do tworzenia grafiki, oprogramowanie do projektowania przestrzennego, przemysłowego i mechanicznego, symulacji, współpracy i obróbki w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi od koncepcji do produkcji, Oprogramowanie biurowe Office

       

      Kwota dofinansowania: 1 780 741,40zł
      Wkład własny: 93 805,00 zł

     • Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy

     • Projekt opracowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 8.5.1 „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” rozpoczął się w marcu w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie. Projekt realizowany był w okresie 01.03.2017 r.-28.02.2019 r.

      Uczestnicy projektu zdobyli na kursach i warsztatach nowe specjalistyczne umiejętności zawodowe poświadczone certyfikatami takie jak:

      • Barman – kelner
      • Design i organizacja przyjęć
      • Dietetyka
      • Warsztaty dekoracji stołu i florystyka
      • Koło przygotowań śniadań
      • Carving
      • Kus wyjazdowy obsługi turystyki prozdrowotnej.

      Z zakresu umiejętności kluczowych kształcone były kompetencje: matematyczne, informatyczne, społeczne – przedsiębiorczość oraz język angielski.

      Pracownie hotelarskie zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny i hotelarski.

      W ramach projektu 15 uczestników  uczestniczyło w płatnych stażach u pracodawców z branży hotelarskiej.

     • Masz zawód - masz pracę


     • Projekt pn.: „Masz Zawód – masz pracę” realizowany był w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
      Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.06.2015; rekrutacja do pierwszej edycji – IX-X 2013 r. (200 beneficjentów); rekrutacja do drugiej edycji – IX 2014 r. (200 beneficjentów).
      Przedmiotem projektu było opracowanie programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczestniczących w projekcie, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia.

      Zrealizowano następujące zadania:

      • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
      • Stworzenie platformy edukacyjnej (blended learning)
      • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
      • Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie programu o kursy pożądane na rynku pracy
      • Staże u przedsiębiorców i forum z udziałem pracodawców

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • 41 35 21 173 513950701
   • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
   • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
  • Logowanie